Zavolajte teraz

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

I. Spracovávanie osobných údajov

V rámci povinnosti, vyplývajúcej z právnych predpisov čl. 12-14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Vás informujeme, že:

 1. Správca osobných údajov
  Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Awes Group Sp. z o.o., so sídlom v Ustroni 43-450, ul. Katowicka 116, zapísaná do KRS (Národný súdny register), e-mail: biuro@awes.pl, tel. č. +48 691 103 691.
 2. Inšpektor pre ochranu údajov
  Správcom menovaný inšpektor pre ochranu osobných údajov pracuje v sídle správcu na adrese: Awes Group Sp. z o.o, ul. Katowicka 116, 43-450 Ustroń, e-mail: biuro@awes.pl, tel. č. +48 691 103 691.
 3. Účely spracovávania osobných údajov
  Vaše osobné údaju môžu byť spracúvané na nasledovné účely:
  a) Cieľ spracovávania: Akékoľvek činnosti súvisiace s prípravou, uzatvorením, riadnym plnením a zrušením zmlúv.
  Doba spracúvania: Do okamihu ukončenia zmluvy, a potom za inými účelmi spojenými so zmluvou, napr. doba zabezpečenia prípadných nárokov.
  Právny základ: Nariadenie, čl. 6 ods. 1 pís. b).
  b) Cieľ spracovávania: Akékoľvek činnosti spojené s prípravou, uzatvorením, riadnym plnením a zrušením zmlúv, v ktorých nie ste zmluvnou stranou.
  Doba spracúvania: Do okamihu ukončenia zmluvy, a potom za inými účelmi spojenými so zmluvou, napr. doba zabezpečenia prípadných nárokov.
  Právny základ: Nariadenie, čl. 6 ods. 1 pís. f).
  c) Cieľ spracúvania: Realizácia činností vykonávaných na základe poskytnutých súhlasov, čiže: informovanie o správcovi a o jeho činnosti, marketing realizovaný prostredníctvom elektronických kanálov a telefonicky, príprava a zasielanie objednaných obchodných ponúk, odpovedí na správy odosielané prostredníctvom internetovej stránky správcu.
 4. Doba spracúvania: Do okamihu odvolania poskytnutých súhlasov.
  Právny základ: Nariadenie, čl. 6 ods. 1 pís. a). Čo sa týka situácií z bodov 3 pís. a-b, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na realizáciu uvedených cieľov.
 5. Zdroje získavania osobných údajov
  Spracúvame Vaše osobné údaje získané priamo od Vás (napr. údaje uvedené vo formulároch) a taktiež získané z iných verejne dostupných zdrojov, napr. Národného súdneho registra (KRS), poľského obchodného registra (CEIDG) a databázy REGON (IČO).
 6. Príjemcovia osobných údajov
  Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť:
  a) verejné orgány alebo subjekty oprávnené žiadať prístup alebo získanie osobných údajov na základe právnych predpisov,
  b) subjekty, ktorým správca poveril spracúvanie osobných údajov na základe uzatvorených zmlúv, napr. účtovné kancelárie, právne kancelárie, tlačiarne, dodávatelia kuriérskych zásielok, dodávatelia IT služieb a iných služieb spracúvajúcich údaje v mene správcu,
  c) subjekty, ktorým ste vyjadrili súhlas na sprístupnenie a spracúvanie Vašich osobných údajov. Správca nebude poskytovať Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.
 7. Doba uchovávania údajov
  Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania spolupráce s Vami alebo so subjektom, ktorý zastupujete. Po uplynutí tejto doby, počas trvania premlčacej lehoty nárokov súvisiacich s touto spoluprácou alebo počas doby nevyhnutnej na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov. Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budú uchovávané počas trvania jeho platnosti, tzn. až do okamihu jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby, počas doby nevyhnutnej na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov.
 8.  Právomoci
  Máte právo:
  a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
  b) požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,  
  c) požadovať vymazať alebo obmedziť spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,
  d) namietať spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,
  e) na prenosnosť osobných údajov  týkajúcich sa Vašej osoby,
  f) podať sťažnosť na dozorný orgán (predseda Úradu na ochranu osobných údajov, predtým generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov). Podrobný rozsah Vašich práv, ako dotknutej osoby, je uvedený v Kapitole III GDPR pod názvom „Práva dotknutej osoby“.
 9. Automatizované rozhodovanie
  Vaše osobné údaje budú spracúvané automaticky alebo poloautomaticky. Avšak nebudú slúžiť na rozhodovanie, ktoré je výlučne založené na automatizovanom  rozhodovaní, čiže ani na profilovaní.
 10. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov
  Správca si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov a jeho aktualizácie.

II. Politika používania cookies

„Cookies“ sú malé textové súbory s údajmi, ktoré sú uložené v zariadeniach užívateľov a sú určené na používanie internetových stránok. „Cookies“ umožňujú o. i. zobrazovať stránky prispôsobené individuálnym preferenciám a najčastejšie obsahujú adresu internetovej stránky, čas uloženia v zariadení užívateľa a vlastný unikátny identifikátor.

Používame dočasné trvalé Cookies. Dočasné cookies sú uložené v zariadení používateľa, kým sa neodhlási, neopustí internetovú stránku alebo nevypne internetový prehliadač. Naopak trvalé „Cookies“ sú uložené v zariadení používateľa na čas uvedený v parametroch v súbore „Cookies“.

Informácie obsiahnuté v súboroch „Cookies“ používame za účelom o. i. sprístupnenia rôznych nástrojov a funkčnosti internetovej stránky a za účelom zhromažďovania všeobecných štatistických údajov. To nám umožňuje identifikovať spôsob používania internetovej stránky používateľmi a poskytuje možnosť zlepšovať jej štruktúru a obsah. Zdôrazňujeme, že osobné údaje zhromažďované pomocou súborov „Cookies“ sú zašifrované tak, že znemožňujú neoprávneným osobám prístup k nim. Taktiež znemožňujú personálnu identifikáciu používateľa.

V internetovom prehliadači môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa „Cookies“ a manuálne ich odstrániť.  Relevantné informácie o práci so súbormi „Cookies“ a možných konfiguráciách sú dostupné v nastavenia, v závislosti od druhu prehliadača. 

Podrobné informácie o zmene nastavení súborov „Cookies“ a ich odstránení v najpopulárnejších internetových prehliadačoch.

Hľadáte riešenia
technický?

Prosím neváhajte nás kontaktovať
s našimi špecialistami.

+48 519 087 892
Zavolajte nám
biuro@awes.pl
Napíšte nám